Правила и условия за ползване на уебсайт TUASOLEA.BG

Настоящите Правила и условия са в сила от: 01.01.2023г.
Последна актуализация: 13.02.2024г.

Съдържание: 

 1. Въведение и приемане на условията
 2. Дефиниции
 3. Собственост и правна информация
 4. Защита на данните
 5. Естествно на услугата
 6. Права и задължения на потребителите
 7. Права на Уебсайта
 8. Цени, данъци и такси
 9. Методи на плащане
 10. Изпращане и доставка
 11. Регистрация в сайта
 12. Поръчки
 13. Собственост върху стоки
 14. Фискализация
 15. Следпродажбено обслужване
 16. Ограничения на отговорността
 17. Приложимо право и юрисдикция
 18. Комуникация и маркетинг
 19. Вируси, пиратство и други компютърни атаки

1.Въведение и приемане на условията

Добре дошли  на TUASOLEA.BG, онлайн платформа за електронна търговия. Уебсайт се управлява от АРМАДА МОДА ЕООД, дружество, учредено съгласно законите на Република България, с регистриран офис и адрес на управление на ул. Никола Чучулков 6, 2300 Перник, България.

В настоящите Правила и условия за ползване на уебсайта, позоваванията на „ние“, „нас“, „наш“ или „TUASOLEA.BG“ се отнасят до АРМАДА МОДА ЕООД, а позоваванията на „вас“ и „ваш“ се отнасят до вас, потребителя на нашия онлайн магазин.

Следните Правила и условия за ползване на уебсайта, заедно с всички документи и политики, които са изрично включени посредством препратка (колективно, тези „Общи условия“ или „Условия“), уреждат достъпа ви до и използването на TUASOLEA.BG, включително всяко съдържание, функционалност и услуги, предлагани на или чрез нашия уебсайт.

Чрез достъп до или използване на TUASOLEA.BG, вие приемате и се съгласявате да бъдете обвързани от тези Условия и нашата Политика за поверителност, включена тук посредством препратка. Ако не се съгласявате с тези Условия или Политиката за поверителност, не трябва да получавате достъп до или да използвате нашия уебсайт.

Моля, прочетете внимателно тези Условия преди да започнете да използвате TUASOLEA.BG. Като използвате нашия уебсайт, вие декларирате и гарантирате, че сте на законна възраст за сключване на обвързващ договор с АРМАДА МОДА ЕООД и отговаряте на всички изброени изисквания за допустимост. Ако не отговаряте на всички тези изисквания, моля, въздържайте се от достъп до или използване на уебсайта TUASOLEA.BG.

Запазваме си правото да изменяме тези Условия по всяко време и без предизвестие. Ваша отговорност е периодично да проверявате тези Условия за промени. Вашето продължаващо използване на TUASOLEA.BG след публикуването на преработени Условия означава, че приемате и се съгласявате с промените.

2. Дефиниции

С цел постигане на яснота и взаимно разбиране между TUASOLEA.BG („Магазинът“ или „Уебсайтът“), управляван от АРМАДА МОДА ЕООД, и неговите потребители („Клиенти/Потребители“), следните определения са предоставени като неразделна част от нашите Общи условия. Тези определения имат за цел да изяснят условията, при които се предоставят услугите, и следва да се четат заедно с пълния текст на нашите Общи условия. Тези определения включват, но не се изчерпват с:

Магазин/уебсайт: Отнася се за онлайн платформата TUASOLEA.BG, чрез която Продуктите/услугите се предлагат на Клиентите/Потребителите.

Клиент/Потребител: Всяко физическо или юридическо лице, което получава достъп, разглежда или извършва покупка чрез Магазина.

Акаунт: Регистриран потребителски профил, създаден за достъп до определени функции, извършване на покупки и управление на поръчки в рамките на Магазина.

Съдържание: Всички форми на текст, изображения, видеоклипове и други медийни материали, достъпни в Магазина.

Съдържание, създадено от потребителя (UGC): Съдържание, създадено и публикувано от Клиенти/Потребители, включително рецензии, коментари и мултимедия.

Продукти/услуги: Стоките, услугите или цифровото съдържание, предлагани за продажба или използване в Магазина.

Поръчка: ангажимент, поет от Клиент/Потребител, за закупуване на Продукти/услуги от Магазина.

Покупка: Актът на закупуване на Продукти/услуги от Магазина, в резултат на който се сключва договорно споразумение.

Лична информация/данни: Информация, която идентифицира, отнася се до или може да бъде свързана с отделен Клиент/Потребител.

Услуги на трети страни: Услуги, предоставяни от лица, различни от Магазина, които могат да бъдат интегрирани или използвани при предоставянето на услугите на Магазина.

Интелектуална собственост: Всички права на собственост, включително авторски права, търговски марки, патенти и търговски тайни, свързани със Съдържанието, Продуктите/услугите и самия Магазин.

Лиценз: Разрешението, предоставено на Клиентите/Потребителите за достъп и използване на Съдържанието и услугите на Магазина при определени условия.

Партньори: Субекти, които са пряко или непряко контролирани от или под общ контрол с Магазина.

Информация за плащане: Подробности, свързани с финансови транзакции, включително номера на кредитни карти и информация за фактуриране, използвани за закупуване на Продукти/услуги.

Доставка: Условията, уреждащи транспортирането и доставката на закупените Продукти до Клиентите/Потребителите.

Замяна на продукти: Процесът, при който Клиентите/Потребителите могат да разменят закупените Продукти при определени условия.

Връщане и възстановяване на суми: Политиките, определящи обстоятелствата, при които Продуктите могат да бъдат върнати и сумата за тяхното закупуване да бъде възстановени на Клиентите/Потребителите.

Поведение на потребителя: Очакваното поведение и задължения на Клиентите/Потребителите при достъпа до и използването на Магазина.

Промени/допълнения: Правото на Магазина да променя или актуализира настоящите Общи условия със или без предизвестие до Клиентите/Потребителите.

Ограничаване на отговорността: Разпоредби, които ограничават правната отговорност на Магазина при определени обстоятелства.

Непреодолима сила/ Форсмажорни обстоятелства: Клауза, която освобождава Магазина от изпълнение на задълженията му поради събития извън неговия разумен контрол, включително природни бедствия, войни или правителствени действия.

Разделимост: Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия бъде обявена за неприложима, останалите разпоредби ще останат в сила.

Цялостно споразумение: Потвърждение, че настоящите Общи условия, заедно с всички документи, включени чрез препратка, представляват цялостното споразумение между Магазина и Клиента/Потребителя.

Промоции: Специални оферти, отстъпки, конкурси и други маркетингови дейности, предлагани от Магазина.

Бисквитки: Малки файлове с данни, които се поставят на устройствата на Клиентите/Потребителите за проследяване на моделите на използване и предпочитанията в Магазина.

Обратна връзка: Коментари, мултимедия, предложения и друга обратна връзка, предоставена от Клиентите/Потребителите относно опита им с Магазина.

API (интерфейси за програмиране на приложения): Набори от протоколи и инструменти за създаване на софтуер и приложения, които взаимодействат с Магазина.

Отказ от отговорност: Отказ от отговорност, в който се отбелязва, че Магазинът не дава никакви гаранции по отношение на състоянието, качеството или работата на Продуктите/услугите извън изрично посочените.

Възрастови ограничения: Ограничения за използването на Магазина или закупуването на Продукти/услуги в зависимост от възрастта на Клиента/Потребителя.

Географски ограничения: Ограничения на наличността на Магазина, Продуктите/услугите или Съдържанието въз основа на географското местоположение на Клиента/Потребителя.

Тези определения се предоставят, за да се осигури ясно разбиране на термините, използвани в нашите Общи условия, и да се улеснят прозрачните и информирани отношения с нашите Клиенти/Потребители.

3. СОБСТВЕНОСТ И ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Този раздел предоставя важна информация за собствеността и правна информация относно TUASOLEA.BG. Моля, прочетете внимателно този раздел, за да разберете собствеността на уебсайта и съответните правни подробности, отнасящи се до АРМАДА МОДА ЕООД.

3.1. Собственост на уебсайта:

TUASOLEA.BG е собственост и се управлява от АРМАДА МОДА ЕООД. Ние притежаваме всички права, собственост и интереси върху уебсайта, включително неговия дизайн, оформление, съдържание, съдържание създадено от потребителите и интелектуална собственост, освен ако не е посочено друго. Уебсайтът е защитен от приложимите закони и договори за интелектуална собственост.

3.2. Информация за компанията:

Име на фирмата: АРМАДА МОДА ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 206799673
Номер по ДДС: BG206799673
Адрес на регистрация на дружеството: ул.“Никола Чучулков“ 6; 2300 Перник, България
Управлявана от: Ивайло Маринов

3.3. Информация за контакт:

Имейл: office@tuasolea.bg
Телефон: +359 884 522 844

3.4. Органи, регулиращи дейността:

Комисия за защита на потребителите
– уебсайт: www.kzp.bg;
– тел.за контакт 0700 111 22
– ел. адрес: info@kzp.bg
– адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6
Обажданията към телефон 0700 111 22 се таксуват на цената на един градски разговор, съгласно тарифния план на подателя

Национална агенция за приходите
ТД на НАП София
– уебсайт: www.nra.bg;
– тел. за контакт: 02/ 9859 3821; 02/ 9179124
– ел. адрес: nap@nra.bg
– адрес: гр. София, бул “Цар Борис III” № 215 (офис “Витоша” или гр. София, , ул. “Аксаков” № 21 (Централно управление)

 Комисия за защита на личните данни
– уебсайт: www.cpdp.bg
– тел. за контакт 02/91-53-518
– ел. адрес: kzld@cpdp.bg 
– адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Комисия за защита на конкуренцията
– уебсайт: www.cpc.bg
– тел. за контакт:  02/9356 113
– ел. адрес: cpcadmin@cpc.bg 
– адрес: гр. София,, бул. “Витоша” № 18

4. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

За информация относно начина, по който събираме, използваме, съхраняваме и защитаваме вашите лични данни, моля, вижте нашата Политика за поверителност.

Предоставената по-горе информация за собствеността и правна информация установява основата за функционирането на нашия уебсайт и очертава съответните данни за АРМАДА МОДА ЕООД. С достъпа до и използването на TUASOLEA.BG вие признавате и се съгласявате с правата на собственост, притежавани от АРМАДА МОДА ЕООД, и с важността на защитата на интелектуалната собственост. Ако имате някакви въпроси или притеснения относно нашата собственост или правна информация, моля, не се колебайте да се свържете с нас, като използвате предоставените данни за контакт.

5. ЕСТЕСТВО НА УСЛУГАТА

TUASOLEA.BG, управляван от АРМАДА МОДА ЕООД, е онлайн магазин, посветен на предлагането на разнообразна и внимателно подбрана селекция от продукти/стоки за продажба чрез онлайн магазин, достъпен на www.tuasolea.bg, изключително за потребители или клиенти.  Магазинът предлага стоки/продукти в категория мода, включително, но не само, обувки, кожени изделия, аксесоари, облекла и други.  Платформата е проектирана така, че да осигурява безпроблемно и обогатяващо пазаруване. 

Този уебсайт е предназначен за всички физически и юридически лица. Ако това не е вашият случай, моля, не правете покупки от сайта и се свържете директно с TUASOLEA чрез наличните методи, посочени в раздел “ Контакти „.

TUASOLEA си запазва правото да не обработва поръчки, получени от потребители, които не спазват Общите условия.

Договорната оферта, свързана с покупко-продажбата на продуктите, продавани в онлайн магазина, е адресирана само до лица с пълна дееспособност, в добро състояние и които следователно могат да поемат отговорност за задълженията, произтичащи от покупко-продажбата на продуктите, предлагани на платформата.

По-специално, всяка покупка през онлайн магазина е предмет на приемане на тези Общи условия и други свързани политики, следователно, ако не ги приемете, няма да можете да използвате уебсайта.

При извършване на поръчки през онлайн магазина Потребителят декларира, че е навършил 18 години, като гарантира, че притежава пълната дееспособност и необходимите правомощия за сключване на договори. От друга страна, с приемането на Общите условия и други свързани политики, Потребителят изрично декларира, че няма да използва уебсайта и функциите или услугите, свързани с използването му за незаконни цели.

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

6.1. Права на Потребителите 

Право на информирано съгласие: Потребителите имат право да бъдат напълно информирани за условията за ползване на услугата, политиките за защита на личните данни и всички промени в тези документи, за да могат да предоставят информирано съгласие при използването на онлайн магазина.

Право на достъп: Потребителите имат право на достъп до онлайн магазина и неговите услуги без неоправдани ограничения, при спазване на условията и разпоредбите.

Право на прозрачна информация: Потребителите имат право на ясна, точна и пълна информация за продуктите и услугите, включително подробни описания, цени, гаранционна информация и всички свързани разходи, като например доставка и данъци.

Право на поверителност и защита на данните: Потребителите имат право на събиране, използване и съхранение на тяхната лична информация и информация за плащания по сигурен начин, в съответствие със съответните закони за защита на данните и политиката за поверителност на магазина.

Право на избор: Потребителите имат право да разглеждат и избират от разнообразието от продукти и услуги, предлагани от онлайн магазина, без натиск или принуда.

Право на справедливи договорни условия: Потребителите имат право на справедливи и разумни договорни условия, които не налагат несправедливи или обременяващи условия, като имат право да откажат условията, които считат за неприемливи.

Право на анулиране, връщане и възстановяване на суми: Потребителите имат право да отменят поръчки, да връщат продукти и да получават възстановяване на суми в съответствие с ясно обявените правила на онлайн магазина, включително условията и сроковете за такива действия, съобразно Политиката за връщане и замяна.

Право на качествено обслужване: Потребителите имат право да очакват, че предлаганите продукти и услуги отговарят на разумни стандарти за качество и съответстват на предоставените описания.

Право на преглед и обратна връзка: Потребителите имат право да изпращат ревюта и отзиви за продукти и услуги по уважителен и честен начин, като допринасят за общността на потребителите и помагат за информирането на другите.

Право на сигурност при транзакциите: Потребителите имат право на сигурни онлайн транзакции със солидна защита срещу измами, нарушаване на сигурността на данните и други заплахи за сигурността.

Право на отказ от участие: Потребителите имат право да се откажат от маркетингови съобщения, абонаменти и други незадължителни услуги или функции по ясен начин.

Право на достъпност: Потребителите с увреждания имат право на достъп и използване на онлайн магазина, който трябва да предоставя разумни улеснения и функции за достъпност в съответствие с приложимите закони.

6.2. Задължения на Потребителите

Точна информация: Потребителите са отговорни за предоставянето на вярна, точна и пълна информация по време на регистрацията, покупката и всички други взаимодействия с онлайн магазина. Това включва и поддържане на точността на тази информация във времето.

Сигурност на профила: Потребителите са отговорни за защитата на своите идентификационни данни за профила, включително потребителски имена и пароли. Те трябва да предприемат всички необходими предпазни мерки, за да предотвратят неоторизиран достъп до своите акаунти, и незабавно да уведомят магазина за всякакви предполагаеми нарушения на сигурността.

Спазване на правилата и условията: Потребителите трябва да се придържат към всички правила и условия, определени от онлайн магазина, включително всички политики относно използването на услуги, закупуването на продукти и участието в общностни функции като ревюта и форуми.

Уважително поведение: От потребителите се очаква да се държат уважително и цивилизовано с онлайн магазина, неговия персонал и други потребители. Това включва въздържане от публикуване на вредно, обидно или неподходящо съдържание и от участие в тормоз, дискриминация или всякаква форма на злоупотреба.

Зачитане на интелектуалната собственост: Потребителите трябва да зачитат правата на интелектуална собственост на онлайн магазина и на трети страни. Това включва забрана за копиране, разпространение или използване на каквото и да е съдържание, търговски марки, лога или други материали, представляващи собственост, без надлежно разрешение.

Спазване на законодателството: Потребителите носят отговорност за това, че използването на онлайн магазина и неговите услуги е в съответствие с всички приложими закони и разпоредби. Това включва неизползване на услугата за незаконни дейности или транзакции.

Преглед на политиките: Потребителите носят отговорност за преглеждането на политиките на онлайн магазина, включително Общите условия, Политиката за защита на личните данни, Политиката за връщане и възстановяване на суми и всички други съответни документи. Разбирането на тези политики е от решаващо значение за осигуряване на информирано и съобразено с изискванията използване на магазина.

Финансова отговорност: Потребителите са отговорни за всички финансови транзакции, извършени в техните акаунти, включително за оторизирането и обработката на плащанията, както и за разбирането на условията, свързани с цените, данъците, таксите за доставка и обработка.

Собственост на съдържанието и разрешения: При публикуване на съдържание, генерирано от потребителя (UGC), потребителите са отговорни да гарантират, че притежават или имат необходимите права върху съдържанието, което публикуват, и че това съдържание не нарушава правата на трети страни. Потребителите се съгласяват, че съдържанието, генерирано от тях в уебсайта или генерирано в платформи на трети страни, но пряко свързано с уебсайта (включително, но не само, текстово съдържание, преглед на продукти и мултимедия) може да бъде използвано и става обект на авторско право на Уебсайта.

Уведомяване за промени: Потребителите са отговорни за уведомяването на онлайн магазина за всякакви промени, които биха могли да повлияят на използването на услугата, като например промени в информацията за контакт, данните за плащане или всяка друга важна информация.

Употреба и безопасност на продукта: Потребителите са отговорни за използването на продуктите, закупени от онлайн магазина, в съответствие с инструкциите, предупрежденията и указанията на производителя, за да се гарантира личната и обществената безопасност.

Обратна връзка и комуникация: Потребителите трябва да предоставят конструктивна обратна връзка и да съобщават за всякакви опасения или проблеми с онлайн магазина своевременно и с уважение, което позволява предприемането на подходящи действия и разрешаването им.

7. ПРАВА НА УЕБСАЙТА

7.1. Сегментиране и описание на продуктите

Куриране и класифициране: TUASOLEA.BG си запазва изключителното право да организира, категоризира и представя продуктите по начин, който най-добре отговаря на оформлението на онлайн магазина, потребителското изживяване и маркетинговите стратегии. Това включва сегментиране на продуктите в различни категории, колекции или теми за по-лесно разглеждане и откриване.

Точност и модификации: Въпреки че се стремим да предоставяме точни и изчерпателни описания на продуктите, си запазваме правото да променяме, актуализираме или коригираме всяка информация по всяко време без предварително уведомление. Това включва промени в спецификациите на продуктите, описанията и състоянието на наличност, за да се гарантира, че цялата представена информация е актуална и точна.

7.2. Изображения и определяне на цветовете

Визуално представяне: Ние имаме право да избираме и показваме изображения, които точно представят предлаганите продукти. Тези изображения имат за цел да предоставят на потребителите ясна и реалистична представа за външния вид, дизайна и характеристиките на продукта.

Точност на цветовете: Полагаме всички усилия да покажем цветовете на продуктите възможно най-точно. Въпреки това действителният цвят, който виждате, може да се различава поради разликите в монитора или условията на осветление по време на заснемането. TUASOLEA.BG си запазва правото да поясни, че незначителните цветови разлики между показаното изображение и действителния продукт не представляват дефект или погрешно представяне.

7.3. Определяне и описание на размерите в табличен и графичен вид

Таблично и графично представяне: Полагаме всички усилия да предоставим коректни мерки на продуктите. Въпреки това действителният размер може да се различава поради разлики в инстументите за измерване или отклонение в отделните партиди по време на производствения процес. TUASOLEA.BG си запазва правото да поясни, че незначителните разлики в размерите указани в таблиците с размери в  рамките от 0,2см. до 1см и размерите на действителния продукт не представляват дефект или погрешно представяне.

Грешно разбиранe на информацията: TUASOLEA.BG си запазва правото да откаже подмяна или връщане на продукт за своя сметка в случаи, когато Потребителят и избрал грешен размер поради неправилното разбиране на графично или таблично предоставената информация за размера на продукта. 

7.4.Ценообразуване

Определяне на цената: TUASOLEA.BG има изключителното право да определя и коригира цените на продуктите и услугите, предлагани на платформата. Цените могат да бъдат променяни поради различни фактори, като например пазарни условия, промени в цените на доставчиците и промоционални оферти.

Грешки и корекции: Въпреки нашите усилия, може да възникнат грешки при ценообразуването. TUASOLEA.BG си запазва правото да анулира всички поръчки, възникнали в резултат на такива грешки в ценообразуването. В случай на грешка в ценообразуването ние ще анулираме вашата поръчка и ще ви уведомим за това или ще се свържем с вас за инструкции и евентуална корекция на поръчката.

7.5.Промоционални оферти и отстъпки

Стартиране и прекратяване на промоцията: Запазваме си правото да стартираме и прекратяваме промоционални оферти, отстъпки и купони по наша преценка. Правилата и условията, регулиращи такива промоции, ще бъдат посочени в момента на предлагането.

Право на участие и ограничения: Промоционалните оферти и отстъпки могат да подлежат на специфични условия, включително критерии за допустимост, периоди на валидност и ограничения за използване. Запазваме си правото да определяме тези условия и да ги прилагаме по целесъобразност.

7.6. Интелектуална собственост на съдържанието на магазина

Собственост и използване: Цялото съдържание на TUASOLEA.BG, включително текстове, графики, лога, икони, изображения и софтуер, е собственост на АРМАДА МОДА ЕООД или на нейните доставчици на съдържание и е защитено от международните закони за авторското право и интелектуалната собственост. Ние си запазваме правото да контролираме използването, възпроизвеждането и разпространението на това съдържание.

7.7.Анулиране на поръчка

Анулиране от страна на магазина: TUASOLEA.BG си запазва правото да анулира всяка поръчка на всеки етап от транзакцията по причини, включващи, но не ограничаващи се до, липса на продукт, грешки в информацията за продукта или цената, или проблеми, установени от нашия отдел за кредитиране и избягване на измами. Възможно е също така да изискваме допълнителни проверки или информация, преди да приемем всяка поръчка.

Инициирани от потребителя анулирания: Въпреки че се стремим да осигурим гъвкавост на потребителите да анулират поръчки в рамките на определен срок, TUASOLEA.BG си запазва правото да ограничи тази възможност въз основа на етапите на обработка на поръчките, персонализирането на продуктите или други специфични обстоятелства.

7.8. Откази за възстановяване и връщане

Право на възстановяване на суми: TUASOLEA.BG поддържа изчерпателна политика за връщане и възстановяване на суми, в която подробно са описани условията, при които се приемат връщания и възстановявания на суми. Запазваме си правото да откажем възстановяване или връщане, ако искането не отговаря на нашата политика, като например връщане извън определените срокове, повредени продукти, които не се дължат на наша грешка, или продукти с липсващи части по причини, които не се дължат на наша грешка.

Разрешаване на спорове: В случаи на спорове относно възстановяването или връщането, TUASOLEA.BG си запазва правото да вземе окончателното решение въз основа на доказателствата, предоставени както от потребителя, така и от оценката на магазина.

7.9. Промени в Политиките

Изменения: TUASOLEA.BG си запазва правото да допълва, актуализира или променя Общите условия, Политиката за поверителност, Политиката за връщане и възстановяване на суми, както и всички други политики на магазина по всяко време без предварително уведомление. Такива изменения влизат в сила незабавно след публикуването им на уебсайта.

Уведомяване на потребителите: Въпреки че се стремим да уведомяваме потребителите за значителни промени в нашите политики, потребителят е отговорен за редовното преглеждане на най-актуалните версии на нашите политики. Продължаването на използването на платформата след евентуални промени означава приемане на новите условия.

7.10. Интелектуална собственост и използване на съдържанието

Ограничения за използване на съдържание: На потребителите се забранява да копират, възпроизвеждат, разпространяват, публикуват или използват каквото и да е съдържание от TUASOLEA.BG за търговски цели без изрично писмено разрешение от АРМАДА МОДА ЕООД. Това включва продуктови списъци, описания, изображения и всякакво друго съдържание, което е обект на собственост.

Използване на търговски марки: Търговските марки, логата и марките за услуги, показани на TUASOLEA.BG, са регистрирани и нерегистрирани марки на АРМАДА МОДА ЕООД и нейните лицензодатели. Потребителите нямат право да използват тези марки без предварително писмено съгласие.

7.11. Промяна на услугите

Промени в услугите: TUASOLEA.BG си запазва правото да променя, спира или прекратява всеки аспект на онлайн магазина по всяко време, включително наличието на всяка функция, база данни или съдържание. Това може да бъде направено без предизвестие за потребителите и без да се носи каквато и да е отговорност.

7.12. Комуникация с потребителите

Комуникация свързана с транзакции: TUASOLEA.BG си запазва правото да записва лични данни на Потребителя чрез използването на бисквитки и да се свързва с Потребителите чрез имейл или писмена комуникация, телефонни обаждания и SMS съобщения, както и чрез апликации за безплатни съобщения като Viber и WhatsApp в случаите, когато Потребителят е иницирал плащане, но не завършил успешно поръчката. 

8. ЦЕНИ, ДАНЪЦИ И ТАКСИ

В TUASOLEA.BG се стремим да предоставяме на нашите клиенти прозрачни и справедливи цени за всички наши продукти и услуги. Цените, показвани на нашата платформа, са внимателно определени, за да отразяват истинската стойност на продуктите, като се вземат предвид фактори като производствени разходи, пазарни условия и конкурентни цени на съответния пазар. Стремим се да гарантираме, че цялата информация за цените е точна и актуална, но е важно да се отбележи, че цените могат да се променят без предварително уведомление поради променливата динамика на пазара и други външни фактори.

8.1. Валидност на цените

Цените, посочени на TUASOLEA.BG, се отнася конкретно за онлайн пазара и географските региони, които обслужва Уебсайта. Цените се преразглеждат редовно, за да се гарантира, че те са в съответствие с текущите пазарни тенденции и осигуряват справедлива стойност за нашите клиенти. Насърчаваме потребителите да разберат, че макар да се стремим към последователност, цените обявени в социалните медии, рекламните послания, цените в онлайн платформите на трети страни или в други онлайн платформи, свързани с Уебсайта могат да се различават. В този случай за актала се приема цената с по-висока стойност. 

8.2. Данъци

Данъците са важен аспект на ценообразуването и ние се придържаме към всички приложими данъчни закони и разпоредби. Цените на продуктите, показани на нашия уебсайт, са с включен данък добавена стойност (ДДС) или други данъци върху продажбите, които се изчисляват въз основа на дестинацията на доставка и се добавят към общата цена при плащане и са изразени във валутата на магазина. Предоставяме подробна разбивка на общата цена, включително основната цена на продукта, приложимите данъци и всички допълнителни такси, като например такси за доставка, за да осигурим пълна прозрачност на нашите клиенти

8.3. Такси

Магазинът може да налага допълнителни такси, включително, но не само, такси за обработка на плащания, такси за доставка, такса за опакова и рециклиране и други. Крайната сума за плащане винаги ще бъде изразена в последната стъпка на поръчката, преди извършване на плащането. В случай на налагане на такси при следпродажбено обслужване, например, но не само, за извършване на замяна на продукт, Магазинът информира Потребителя своевременно чрез писмена или друг вид комуникация. 

8.4 Ценообразуване за юридически и корпоративни лица

TUASOLEA.BG признава различните изисквания на юридическите и корпоративните лица при извършване на сделки, особено по отношение на ценообразуването, последиците от ДДС, фактурирането и договорните споразумения за покупки на едро.

Съображения, свързани с ДДС: За юридически и корпоративни лица в ЕС с валиден ДДС номер цените могат да бъдат представени без ДДС, което позволява на тези лица да отчитат ДДС по механизма за обратно начисляване, при спазване на всички приложими данъчни закони и разпоредби. Субектите трябва да се уверят, че техният ДДС номер е валиден и актуален към момента на покупката, за да могат да се възползват от ценообразуването без ДДС. За субекти с невалиден номер по ДДС или такива, които се намират в юрисдикции, където механизмът за обратно начисляване не се прилага, ДДС ще бъде добавен към цената на покупката в съответствие с местните данъчни разпоредби.

Фактуриране: TUASOLEA.BG предоставя подробно фактуриране за всички транзакции, като се съобразява с необходимостта от отделни адреси за фактуриране и доставка. За юридическите и корпоративните лица, които изискват фактурите да се издават до седалище или до място, различно от мястото на доставка, ние гарантираме, че фактурирането отразява точните данни за фактуриране, предоставени от лицето по време на покупката. Задължение на купуващия субект е да предостави точна информация за фактуриране и доставка, за да улесни правилното фактуриране и изчисляване на данъка.

Споразумения за договорни цени: За покупки на едро или сделки, включващи големи количества стоки, TUASOLEA.BG е отворена за сключване на споразумения за договорни цени с юридически и корпоративни лица. Тези споразумения са съобразени с обема на покупката, като предлагат конкурентни цени, отчитащи мащаба на сделката. Споразуменията за договорни цени са предмет на преговори и взаимно съгласие между TUASOLEA.BG и купуващия субект и се оформят в писмен договор, в който се посочват условията и задълженията на двете страни.

9. МЕТОДИ НА ПЛАЩАНЕ

Платформата ни предлага разнообразие от удобни и сигурни методи за плащане, за да отговори на разнообразните предпочитания на нашите клиенти.

Наложен платеж: За тези, които предпочитат традиционния и директен подход, предлагаме наложен платеж (Плащане при достравка), който позволява на клиентите да извършат плащане в брой в момента на доставката, осигурявайки сигурна транзакция без необходимост от онлайн плащания.

Плащане с карта: За клиентите, които предпочитат онлайн транзакции, предлагаме картови плащания, като приемаме основните кредитни и дебитни карти, улеснявайки безпроблемните и бързи транзакции със солидни протоколи за криптиране, за да защитим личната и финансовата информация.

Банков превод: За тези, които предпочитат директни банкови транзакции, нашата опция за банков превод позволява на клиентите да прехвърлят средства директно от банковите си сметки, осигурявайки сигурен и ефективен начин за извършване на транзакции без използване на физически карти или пари в брой.

10. ИЗПРАЩАНЕ И ДОСТАВКА

В TUASOLEA.BG се стремим да гарантираме, че пазаруването ви ще бъде безпроблемно от момента, в който направите поръчката си, до момента, в който продуктът пристигне на прага ви. Политиките ни за доставка и транспортиране са разработени така, че да ви предложат бързо и надеждно обслужване.

10.1. Време за изпълнение на поръчката

Времето за изпълнение на поръчката се отнася до периода от момента на подаване на поръчката до момента на нейното изпращане от нашия склад. Стремим се да обработваме всички поръчки в рамките на 1-2 работни дни, като гарантираме, че вашите продукти са подготвени, опаковани и готови за изпращане възможно най-бързо.

10.2. Време за доставка

Време за доставка е времето, необходимо на поръчката да достигне до вас, след като е била изпратена. В зависимост от местоположението ви и избраната при поръчката опция за доставка, то може да варира от 2-7 работни дни за стандартна доставка, до повече за международни дестинации. Партнираме си с реномирани транспортни компании, за да предложим редица опции за доставка, включително стандартни и ускорени услуги, които да отговарят на вашите нужди. Повече за времето  за доставка и превозвача можете да научите в раздел „Доставка„.

10.3. Отклонения

Въпреки че се стремим да спазваме сроковете за доставка, посочени на нашия сайт, ние признаваме, че е възможно да възникнат отклонения поради фактори извън нашия контрол, като например забавяне на превозвача, логистични предизвикателства или неблагоприятни метеорологични условия. В такива случаи оценяваме вашето разбиране и търпение. Поемаме ангажимент да ви държим в течение, като предоставяме навременни актуализации, ако възникнат отклонения от първоначалните прогнози за доставка.

11. РЕГИСТРАЦИЯ В САЙТА

Просто достъпът до този уебсайт или поръчката на продукт не подлежи на регистрация. Въпреки това, за да се възползвате от всички функции и услуги, например за проследяване на движението на вашата пратка, ще е необходима регистрация на потребител (ако функцията е достъпна).

За да се регистрира, Потребителят трябва да създаде акаунт(ако функцията е достъпна), като попълни съответния формуляр и посочи задължителен имейл адрес и парола. Освен това ще бъдат поискани следните лични данни: име и фамилия; дата на раждане; адрес, пощенски код и град; телефонен номер; и данъчен код (незадължително поле).

След регистрация и последващ достъп е достатъчно Потребителят да се идентифицира с имейл адреса и съответната парола, избрани при създаване на Потребителския акаунт.

Вие носите отговорност за достоверността, пълнотата и законосъобразността на данните, предоставени при регистрацията. Следователно, Потребителят ще бъде единствено и изключително отговорен за всички предоставени неверни или неточни твърдения, както и за всички дейности, които се извършват в неговия акаунт, и TUASOLEA.BG няма задължение да наблюдава съдържанието или (не)изпълнението на задълженията на Потребител, по-специално към други потребители или към властите.

TUASOLEA.BG няма нито достъп, нито познаване на паролата, дефинирана от Потребителя, като носи отговорност за гарантиране на нейната поверителност и гарантиране на нейното съхранение и добро използване, както и спазване на добрите практики, свързани със сигурността на вашия акаунт (по-специално, редовна промяна на вашата парола и избягване на връзки чрез мрежи, отворени за обществеността).

TUASOLEA.BG не носи отговорност за загуби в резултат на загуба или неправилно използване на зададената от потребителя парола.

12. ПОРЪЧКИ

Всички продукти, предлагани в този сайт, са илюстрирани със снимки и посочване на основните им характеристики.

Предвид техническите спецификации на устройствата и софтуера, използвани от Потребителя, изображенията може да не отговарят стриктно на действителния външен вид на продуктите, поради което Потребителят се приканва внимателно и изцяло да прочете наличната на сайта информация относно основните характеристики на всеки продукт, предупреждения и инструкции за употреба. В случай на съмнение можете да се свържете с TUASOLEA.BG чрез предоставената форма и данни за контакт.

12.1 Метод на поръчване

За извършване на поръчки в Уебайта не е необходимо Потребителят да се регистрира (с посочените в предходната точка данни). Въпреки това е необходимо вашият браузър да е настроен да приема бисквитки, за да се възползвате от всички условия за навигация на този уебсайт.

Когато Потребителят вече е регистриран (ако функцията е достъпна) и желае да направи поръчка за който и да е продукт, той трябва да влезе в своя акаунт и след това да изпълни следните стъпки:

12.1.1. Потърсете продукта(ите)/модела(ите), които искате да закупите;

12.1.2. Изберете продукта(ите)/модела(ите), като посочите желаните количество, размер и цвят, както и елементите за персонализиране (последните при желание и налични във въпросния продукт);

12.1.3. Добавете избрания(те) продукт(и) към вашата количка;

12.1.4. Продължете към количката;

12.1.5. Прегледайте поръчката си;

12.1.6. Изберете опция за плащане от наличните;

12.1.7. Пристъпете към плащане и потвърдете поръчката;

Всяка поръчка се потвърждава, когато потребителят кликне върху бутона „Поръчай“ в края на процеса на покупка.

12.2 Потвърждение и проследяване на поръчката

След приключване на процеса по поръчване Потребителят ще получи имейл за потвърждение на поръчката на имейл адреса, използван по време на етапа на поръчка/регистрация и ще бъде уведомен за нейното приключване чрез телефонно обаждане или чрез имейл или друга псимена форма на комуникация, освен ако изрично не е отказал последното.

Потребителят ще получи текстово съобщение и/или имейл съобщение с номер за доставка и/или други подробности (ако са налични), след изпращане на поръчаната стока, на посочените данни за контакт по време на етапа на поръчка/регистрация.

Потребителят ще получи в рамките на 5-30 дни от поръчката един имейл с покана да оцени поръчаните стоки.

Договорът за покупко-продажба, сключен между АРМАДА МОДА ЕООД и Потребителя, към този момент е сключен.

12.3 Отказ от договор за покупко-продажба от страна на TUASOLEA.BG

TUASOLEA си запазва правото да анулира или откаже всяка поръчка (дори ако вече е приета), по-специално в следните ситуации, като отхвърля всякаква отговорност за всякакви щети или разходи:

– Данните за плащане са неправилни или не могат да бъдат потвърдени;

– Поръчката е маркирана от нашите системи за сигурност като податлива на измама;

– Банковият превод за плащане на поръчката не е получен до 5 дни от приемане на поръчката;

– Когато Потребителят е непълнолетно или не е краен потребител;

– При установяване на липса или дефект в поръчаната стока;

12.4 Отказ от договор за покупко-продажба от страна на Потребителя

Потребителят има право да откаже или промени данните по направената поръчка на етап „Обработка“ без да дължи никакви обезщетения на TUASOLEA.BG. Не е желателно да се правят никакви промени по поръчките след повече от 24ч. след иницирането на поръчката. Ако все пак промени или отказ от поръчката са необходими след този период, то Потребитекят е длъжен да уведоми възможно най-скоро TUASOLEA.BG за възникналите обстоятелства.

13. СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ СТОКИ

TUASOLEA.BG запазва собствеността върху поръчаните продукти до тяхната доставка.

14. ФИСКАЛИЗАЦИЯ 

14.1. Закон за онлайн търговци

Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки и за установяване на дистанционна връзка с НАП са определени с Наредба № Н-18 на Министерство на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

В Наредба № Н-18/2006 г. е указано, че всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка, освен когато плащането се извършва чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги. Независимо от документирането с първичен счетоводен документ, задължително следва да се издава фискална касова бележка за всяка продажба на лицата т.е. за всяко плащане, с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез пощенски паричен превод.

Ако плащанията от клиентите на дружеството ще се извършват само и единствено чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски паричен преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги, то не е налице задължение за въвеждане в експлоатация на фискално устройство и отчитане на извършваните продажби чрез издаване на фискални касови бележки по реда определен в Наредба Н-18/2006 г. на МФ.

14.2. Наложен платеж с касова бележка от куриера 

TUASOLEA.BG има сключено споразумение за услугата „Онлайн продажби без касов апарат“ като начин за изплащане на наложен платеж с лицензиран пощенски оператор. Същото освобождава TUASOLEA.BG от задължението да издава фискален касов бон за извършените онлайн продажби чрез услуга Наложен платеж. В този случай пощенският оператор в лицето на обслужващия куриер е задължен да издаде касова бележка и да отчете продажбата вместо TUASOLEA.BG. Документът издаден от куриерската фирма е еквивалент/ напълно замества фискалната касова бележка и съдържа наименованието на търговеца, ЕИК по БУЛСТАТ на търговеца, наименование, количество и стойност на стоката. Клиентът е длъжен да изиска и съхрани този документ. 

Ако Клиентът представлява юридическо лице, то същият е длъжен да съхрани и предаде за осчетоводяване съответния документ/касова бележка заедно с получената в пакета или чрез имейл данъчна фактура. 

TUASOLEA.BG не носи никаква отговорност в случай че куриерският оператор не е издал или предал съответния финансов документ на Клиента. TUASOLEA.BG не носи отговорност и не е в състояние да издаде дубликат на загубена или унищжена касова бележка, издадена от куриера. 

14.3. Плащане с карта 

В случай, че Клиентът е избрал метод на плащане „Плащане с карта“ TUASOLEA.BG се задължава да издаде фискален касов бон от регистрирано фискално устройство и да предостави същия на клиента непосредствено след извършване на плащането по електронен път или физически в момнета на доставка на поръчаните стоки. 

14.4. Плащане по банков път

В случай, че  Клиентът е избрал медот на плащане „Плащане по банков път“ TUASOLEA.BG се задължава да фактурира транзакцията не по-късно от 5 календарни дни след постъпване на плащането. При плащане по банков път не се изисква издаване на фискален бон.

15. СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ

В TUASOLEA.BG нашата ангажираност към удовлетвореността на клиентите се простира отвъд фазите на разглеждане и закупуване, като обхваща стабилна система за поддръжка при обработката на поръчките и при запитвания след поръчката.

Процес на поръчка: От момента, в който изберете желаните от вас артикули и преминете към касата, нашият рационализиран процес на поръчка гарантира гладка и сигурна транзакция. При потвърждаване на поръчката ще получите подробна информация чрез имейл, телефонно обаждане или SMS известяване, относно покупката си, включително номер на поръчката за проследяване и справка, ако са налични.

Наличност на продукта: Гордеем се с поддържането на точни наличности в нашата платформа. Въпреки това, в редките случаи, когато даден продукт стане неналичен след подаването на поръчката ви, ние незабавно ще ви уведомим, за да обсъдим алтернативни варианти, които могат да включват замяна на подобен продукт, отлагане до попълване на наличностите или пълно възстановяване на сумата.

Възстановяване на суми: Нашата политика за възстановяване на суми е разработена с оглед на вашето удовлетворение. Ако по някаква причина не сте доволни от покупката си, може да имате право на възстановяване на сумата при спазване на нашите условия, които включват изисквания за условия и срокове за връщане. Стремим се да обработваме възстановяванията бързо след получаването и проверката на върнатия артикул, като гарантираме безпроблемно преживяване. Повече информация можете да намерите в раздел „Замяна и връщане

Замяна на продукти: Разбирайки нуждата от гъвкавост, ние предлагаме замяна на продукти, за да отговорим на предпочитанията за размер, цвят или стил, в зависимост от текущата наличност на склад. Нашият екип за обслужване на клиенти е готов да съдейства при заявки за замяна, като ви води през целия процес, за да гарантира, че ще получите продукт, който ви удовлетворява.Повече информация можете да намерите в раздел „Замяна и връщане

Гаранция за продукта: Ние се придържаме към стандартите на ЕС за защита на потребителите и предлагаме стандартна търговска и законова гаранция. Тази гаранция покрива производствени дефекти и други проблеми, които не произтичат от нормално износване. Ако в рамките на гаранционния период срещнете някакви проблеми със закупения продукт, ви препоръчваме да се свържете с нашия екип за поддръжка за констатиране на гаранционни претенции и съдействие.

Дефекти даващи основание за рекламация са сцепване на кожата, разцепено ходило, пречупване на ходилото, разкъсан шев на лицето, повредени ципове, счупване на кленката или металната пластина в камерната част на обувката. Гаранцията изключва материали и аксесоари, подложени на счупване, окисляване, изтичане, щети, причинени от удар, неправилна употреба, неправилна поддръжка и почистване, пренебрегване, неправилна употреба, модификации, неоторизирани ремонти, злополуки или нормално износване, както и щети, причинени от използване на други продукти, заедно или самостоятелно. По време на гаранционния период всеки продукт с производствен дефект ще бъде ремонтиран или заменен с подобен модел. Ако Потребителят смята, че закупената стока съдържа дефект, той трябва да се свърже с TUASOLEA, чрез предоставените контакти , като посочи номера на поръчката и представи документите за покупката, като обясни дефекта и, ако е възможно, чрез изпращане на снимки на предполагаемия дефект. TUASOLEA ще анализира и потвърди наличието на всяко несъответствие на продукта и, ако бъде потвърдено, ще продължи с неговата замяна без присъщи разходи, като поема всички разходи за връщане и повторно изпращане. В ситуации, в които съществуването на каквото и да е несъответствие в продукта не бъде потвърдено, разходите за повторно изпращане ще бъдат поети от Потребителя.

16. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА:

Този раздел разглежда ограниченията на отговорността, свързани с използването на TUASOLEA.BG. С достъпа до и използването на нашия уебсайт вие потвърждавате и се съгласявате с условията, изложени по-долу, относно ограничаването на нашата отговорност за всякакви щети или загуби, понесени от вас, освен в случаите, когато това е забранено от закона. Препоръчваме ви да прочетете внимателно този раздел, за да разберете обхвата на ограниченията на нашата отговорност.

16.1. Отказ от отговорност:

Връзките към други страници и съдържание на трети страни се предоставят само за информационни цели, без TUASOLEA.BG да има какъвто и да е контрол или отговорност върху съдържанието на тези страници, както и върху техните политики и/или практики.

Създаването на връзки към други уебсайтове в никакъв случай не предполага наличието на връзка между TUASOLEA.BG и собственика или управителя на уебсайта, към който препраща връзката.

TUASOLEA.BG няма да поеме никаква отговорност за щети или загуби, произтичащи от използването на такива уебсайтове.

TUASOLEA.BG, неговите собственици, служители, агенти и филиали не носят отговорност за каквито и да било преки, непреки, случайни, последващи или примерни щети или загуби, произтичащи от използването на уебсайта или разчитането на предоставената информация или съдържание.

АРМАДА МОДА ЕООД се от всякакви гаранции, изявления или заявления, изрични или подразбиращи се, относно точността, надеждността или пълнотата на съдържанието на Уебсайта или на предлаганите продукти или услуги.

16.2. Непреодолима сила:

TUASOLEA.BG не носи отговорност за неизпълнение или забавяне на изпълнението на някое от задълженията, причината за което се дължи на събития извън неговия контрол (в случай на непреодолима сила или непредвидими обстоятелства).

Концепцията за непреодолима сила обхваща всяко действие, събитие, неизпълнение, пропуск или злополука извън контрола на TUASOLEA, включително, но не само следното:

– Стачки или други форми на протест, които оказват значително влияние върху референтния сектор;

– Нарушения на обществения ред, бунт, нашествие, терористична атака или терористична заплаха, война (обявена или не) или заплаха от подготовка за война;

– Пожар, експлозия, буря, наводнение, земетресение, свлачище, епидемия или друго природно бедствие;

– Невъзможност за използване на телекомуникационни системи, публични или частни;

– Невъзможност за използване на влак, море, самолет, кола или друг обществен или личен транспорт;

– Закони и разпоредби, издадени от национални суверенни органи, с отражение върху дейността на АРМАДА МОДА ООД.

Всички задължения, произтичащи от поръчката на продукти на този уебсайт, ще бъдат спрени през периода, в който са настъпили причините/непреодолимата сила, а сроковете за изпълнение на тези задължения ще бъдат удължени за интервал, равен на оставащия период.

16.3. Обезщетение:

Вие се съгласявате да обезщетите и да предпазите TUASOLEA.BG, неговите собственици, служители, агенти и филиали от всякакви искове, задължения, щети, загуби или разходи, включително съдебни такси, произтичащи от използването на уебсайта от Ваша страна, нарушаването на настоящите общи условия или нарушаването на права на трети страни.

16.4. Изключения:

Ограниченията на отговорността, посочени в този раздел, не изключват и не ограничават нашата отговорност по въпроси, по които отговорността не може да бъде изключена или ограничена съгласно приложимото законодателство.

17. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ

За всички спорове, произтичащи от настоящите Общи условия и свързаните с тях политики, включително тяхната валидност, използването на уебсайта или всяка покупка, направена тук, са приложими българското и европейското законодателствa, както следва: 

17.1. Приложими закони

Tърговски закон: урежда търговските сделки в България, включително договорите, търговските практики и търговските задължения. 

Закон за защита на потребителите: Законът за защита на потребителите защитава правата на потребителите в България, като очертава задълженията на търговците по отношение на качеството на продуктите, безопасността, рекламата и правото на информация. Той включва също така разпоредби за правата на потребителите в договорите, гаранциите и процедурата за връщане на стоки.

Общ регламент относно защита на данните (ОРЗД): Като член на Европейския съюз България се придържа към GDPR, който урежда защитата на данните и неприкосновеността на личния живот в ЕС и Европейското икономическо пространство. Той засяга начина, по който събираме, използваме и съхраняваме личните данни на клиентите.

Директива на ЕС за правата на потребителите: Хармонизира правата на потребителите в ЕС, особено във връзка с изискванията за информация за търговците, правото на отказ от договори от разстояние (напр. онлайн продажби) в рамките на 14 дни и разпоредбите за доставка и прехвърляне на риска.

Директива за електронната търговия (2000/31/ЕО): Тя осигурява правната основа за онлайн услугите на вътрешния пазар, като включва принципи за търговските съобщения, електронните договори и ограниченията на отговорността на доставчиците на посреднически услуги.

Директива за платежните услуги (PSD2): Регулира платежните услуги и доставчиците на платежни услуги в ЕС, включително правата и задълженията, свързани с разрешаването, прозрачността и предоставянето на платежни услуги.

Регламент (ЕС) 2018/302 относно блокирането на географски принцип: Забранява необоснованото блокиране на географски принцип и други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар.

Директива за нелоялните търговски практики (2005/29/ЕО): има за цел да защити потребителите от заблуждаваща реклама и нелоялни търговски практики, като гарантира, че всички търговски практики се основават на честност, прозрачност и справедливост.

Закон за електронната търговия: Законът за електронната търговия (ЗЕТ): специално регулира дейностите по електронна търговия в България, включително електронните договори, задълженията на доставчиците на услуги и специфичните изисквания за търговските съобщения.

17.2 Алтернативно решаване на спорове

В случай на спор, произтичащ от или във връзка с настоящите условия, Ви препоръчваме първо да се опитате да разрешите спора чрез приятелски преговори.

Ако не може да бъде постигнато решение чрез преговори, вие се съгласявате, че всички неразрешени спорове ще бъдат подложени на задължителен арбитраж в съответствие с правилата и процедурите на Европейската платформа за онлайн решаване на спорове

18. КОМУНИКАЦИЯ И МАРКЕТИНГ

Този раздел описва комуникационните и маркетинговите практики на TUASOLEA.BG. С достъпа до и използването на нашия уебсайт вие потвърждавате и се съгласявате с условията, описани по-долу, относно комуникацията чрез имейли, съобщения и обаждания. Приоритет за нас е спазването на европейското законодателство и Общия регламент за защита на данните (GDPR), за да защитим личните ви данни и да осигурим прозрачна и уважителна комуникация. 

18.1. Съгласие за комуникация

 Като предоставяте данните си за контакт, Вие се съгласявате да получавате съобщения от TUASOLEA.BG, включително имейли, текстови съобщения и телефонни обаждания. Тези съобщения служат за различни цели, като например актуализации, свързани с поръчките, обслужване на клиенти и рекламни съобщения.

18.2 Маркетингови комуникации

Възможно е да Ви изпращаме маркетингови съобщения, като бюлетини, специални оферти или актуализации на продукти, въз основа на Вашето съгласие или нашите законни интереси. Тези съобщения са в съответствие с приложимите закони и разпоредби.

Имате право да се откажете от получаването на маркетингови съобщения по всяко време, като използвате инструкциите за отписване, предоставени в съобщението, или като се свържете с нашия екип за поддръжка на клиенти.

18.3. Напускане на количката

Ако инициирате поръчка чрез добавяне на продукти в количката си, но не завършите покупката, може да ви изпратим напомнящи имейли или съобщения, за да ви окажем съдействие или да предложим специални стимули. Тази комуникация има за цел да подобри Вашето преживяване при пазаруване и да предостави подходяща информация и възможности. Комуникацията поддтикната от напускане на количката е транзакционна и не може да бъде смятана за маркетинг. 

18.4. Спазване на GDPR и законите за защита на личните данни:

Обработваме Вашите лични данни в съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR) и други приложими закони за защита на личните данни. Обработката на Вашите лични данни се основава на Вашето съгласие, изпълнение на договор, законови задължения или наши законни интереси, както е описано в нашата Политика за поверителност.

18.5. Права за защита на данните:

Имате право да управлявате предпочитанията си за комуникация, да имате достъп до личните си данни, да коригирате неточности, да поискате изтриване и да упражнявате други права за защита на данните, както е описано в нашата Политика за поверителност. Ние се ангажираме да осигурим защита на личните Ви данни и да Ви предоставим контрол върху Вашата лична информация.

С достъпа до и използването на Tuasolea.bg вие потвърждавате и приемате условията, уреждащи комуникацията и маркетинга, както е посочено по-горе.

19.ВИРУСИ, ПИРАТСТВО И ДРУГИ КОМПЮТЪРНИ АТАКИ

Не трябва да злоупотребявате с този уебсайт, като съзнателно въвеждате вируси, троянски коне, шпионски софтуер, зловреден софтуер или друг материал, който е технологично злонамерен или вреден.

Не трябва да се опитвате да получите неоторизиран достъп до този уебсайт, сървъра, на който той се хоства, или който и да е сървър, компютър или база данни, свързани с него.

Потребителят се задължава да не атакува уебсайта по никакъв начин, по-специално чрез атака за отказ от услуга (DoS) или атака за разпределен отказ от услуга (DDoS).

Неспазването на тази клауза може да представлява практика на различни престъпления, предвидени и наказуеми съгласно законодателството за защита на личните данни и закона за киберпрестъпленията, които ще бъдат надлежно докладвани на компетентните органи.